Naar website hartog & bikker

Privacy Statement Hartog & Bikker

Onderstaande privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonlijke gegevens die Hartog & Bikker B.V. (hierna: ‘Hartog & Bikker’) verwerkt van haar bezoekers, klanten en andere partijen of geïnteresseerde bezoekers van de Hartog & Bikker website.

Verantwoordelijke

Hartog & Bikker, gevestigd aan Azewijnseweg 5 4214 KC Vuren in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://werkbij.hartogenbikker.nl
Azewijnseweg 5, 4214 KC, Vuren, Nederland
+31183658800
info@hbtrans.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hartog & Bikker verwerkt uw persoonsgegevens (in de zin van artikel 4, sub 1 van de AVG) doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze diensten bestaan uit het aanmelden voor onze job alert, het online solliciteren op een vacature en/of het gebruik van onze website. Voor deze verschillende diensten verwerken wij persoonsgegevens.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (in correspondentie, elektronisch of telefonisch) bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken en/of door uw CV te uploaden

Hartog & Bikker gebruikt deze informatie om contact met u op te kunnen nemen, zowel telefonisch als elektronisch. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt, verwerken wij (een deel van) de bovengenoemde persoonsgegevens, maar nooit meer dan die gegevens zoals hierboven vermeld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij daartoe expliciet toestemming hebben van ouders of voogden. We kunnen echter niet direct bij eventuele verstrekking van persoonlijke gegevens door een bezoeker jonger dan 16 jaar, controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hbtrans.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hartog & Bikker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met u op te kunnen nemen (bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail) om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • Om uw CV te kunnen nagaan op overeenkomsten, om te kijken of wij uw nieuwe baan kunnen vinden!

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming, indien het noodzakelijk is om de gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren en/of indien wij een wettelijke verplichting daartoe hebben.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hartog & Bikker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Bij het aanmelden voor onze job alerts, bewaren wij uw gegevens alleen zolang u zich heeft aangemeld. Het is te allen tijde mogelijk om u af te melden voor de job alert;

 • Als u via onze website heeft gesolliciteerd en niet wordt aangenomen voor de functie, dan verwijderen wij uw gegevens binnen vier weken na de afronding van de volledige sollicitatieprocedure;

 • Als u ons toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld via onze website) om na zowel afwijzing als acceptatie voor een bepaalde vacature uw CV en overige persoonlijke gegevens te mogen bewaren, dan bewaren wij deze gegevens maximaal 1 jaar om u te kunnen benaderen voor eventuele toekomstige baankansen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hartog & Bikker kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van het verzamelen en verwerken van sollicitantengegevens. Deze derden zijn verwerkers van Hartog & Bikker en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van Hartog & Bikker en voor geen enkel ander doel. Deze verwerkers zijn niet gevestigd buiten de EER.

Hartog & Bikker deelt uw persoonsgegevens verder uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op grond van de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hartog & Bikker. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, aanvulling, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hbtrans.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kan het zijn dat wij u om aanvullende gegevens vragen ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hartog & Bikker wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hartog & Bikker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u verdere tips heeft, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hbtrans.nl

Wijzigingen

De inhoud van onze privacyverklaring kan wijzigen. Eventuele wijzigingen worden aangekondigd via en/of gepubliceerd op de website van Hartog & Bikker. Wij adviseren u om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken.

job alert!